Web Site Generator

Znalecké posudky

V regióne okresov: Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Krupina, Detva, Banská Štiavnica, Žarnovica

Tel: 0903 260 004 (denne od 8:00 do 18:00 hod)

Oceňovanie rodinných domov
a ich príslušenstva

Oceňovanie bytov
a ich spoluvlastníckych podielov 

Oceňovanie rozostavaných nehnuteľností a stavebných pozemkov

Zhotovenie kópie znaleckého posudku pre opätovné použitie k žiadosti o úver. Určenie trhovej ceny formou skrátených odborných posudkov pre informatívne účely, ak nehnuteľnosť kupujete alebo predávate.

Znalecký posudok je vypracovaný profesionálne v zmysle platných ohodnocovacích predpisov MS SR
a je akceptovaný v každej banke na Slovensku.

Vypracovanie znaleckého posudku najmä pre účely:

● zriadenia záložného práva v prospech bankovej spoločnosti
● majetkovo-právneho vysporiadania pre účely prevodu alebo predaja nehnuteľnosti
● dedičského konania
● zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
● vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Zdieľajte